Hướng dẫn sử dụng nhanh F18

Hướng dẫn sử dụng nhanh F18
Link dowload:
http://www.mediafire.com/file/6u3icovb3yo4l2c/HD+su+dung+nhanh+ZK+SC+F18.doc

1. Đăng ký mới vân tay, mật mã hoặc thẻ cho nhân viên trên đầu đọc
-          Đăng ký vân tay cho nhân viên: Menu ( Ấn và giữ phím M/ok )→ Q.Lý Nviên→ ok → Nviên mới →ok → Cửa sổ  “Nhân viên mới “
-          Trong cửa sổ “ Nhân viên mới “   + Chọn số ID
                                                      + Chọn “Đ.ký V.tay” hoặc “Đ.ký M.mã” hoặc “Đăng ký thẻ”
                                                      + Mục Quản lý mặc định để “Nhân viên”
→ ok→ Nhập 3 lần vân tay cần đăng ký → ok để ghi lại. Nếu đăng ký tiếp vân tay dự phòng thì bấm“ok”, nếu không thì bấm “ESC” → máy hỏi “có lưu thay đổi?”, chọn OK để lưu lại.
2. Đăng ký vân tay dự phòng (đăng ký thêm vân tay cho 1 người):
-          Menu→( Ấn và giữ phím M/ok ) → Q.Lý Nviên→ ok →Quản lý→ ok → chọn Số ID hoặc tên nhân viên cần đăng ký thêm vân tay→ ok →chọn “Sửa” →Chọn “Đ.ký V.tay”→ ok → Nhập 3 lần vân tay cần đăng ký dự phòng → ok để  tiếp tục đăng ký vân tay khác. Chọn ESC → OK để lưu lại.
-          Lưu ý: Thay đổi các tuỳ chọn bằng các phím chức năng di chuyển  !#$"
3Thêm mật mã, thẻ cho nhân viên trên đầu đọc sau khi đã đăng ký vân tay
-          Menu (Ấn và giữ phím M/ok )→ Q.Lý Nviên→ ok → Quản lý → ok → chọn số ID hoặc tên nhân viên cần thay đổi mật mã → ok→ chọn “Sửa” → ok → chọn “Đ.ký M.mãhoặc “Đăng ký thẻ”→ ok → Nhập mật mã (hoặc quẹt thẻ 1 lần)→ Nhận lại mật mã → chọn “Đồng ý(M/ok)” → ok để ghi lại. Chọn “Đồng ý(M/ok) → ok để lưu lại.
4Thay đổi mật mã hoặc thẻ cho nhân viên trên đầu đọc
-          Menu (Ấn và giữ phím M/ok )→ Q.Lý Nviênà ok → Quản lý → ok → chọn số ID hoặc tên nhân viên cần thay đổi mật mã → ok→ chọn “Sửa” → ok → chọn “Đổi mật mã”hoặc “Đổi thẻ”→ ok → Nhập mật mã cần thay đổi (hoặc quẹt thẻ mới 1 lần)→ Nhận lại mật mã cần thay đổi → chọn “Đồng ý(M/ok)” → ok để ghi lại. Chọn “Đồng ý(M/ok) → ok để lưu lại.
5. Đăng ký vân tay quản trị:
-          Thao tác tương tự như trên, tuy nhiên, phần Quản lý không lựa chọn “Nhân viên” mà lựa chọn “Q.lý
6. Xóa nhân viên trên đầu đọc.
Menu ( Ấn và giữ phím M/ok )→ Q.Lý Nviên→ ok → Quản lý → ok → chọn số ID hoặc tên nhân viên cần sửa đổi xoá bỏ → ok → chọn “Xoá nhân viên” → ok →Trên cửa sổ mới chọn “Xoá nhân viên” → ok →Máy hỏi “xóa nhân viên” không? → ok để xác nhận.
7. Thay đổi địa chỉ IP thiết bị:
Menu (Ấn và giữ phím M/ok )→ “Kết nối” → ok → “Mạng” → ok và chọn địa chỉ mạng phù hợp.