HƯỚNG DẪN ĐĂNG VÂN TAY & MẬT MÃ MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO ZK SF200

HƯỚNG DẪN ĐĂNG VÂN TAY & MẬT MÃ MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO ZK SF200
 Link dowload:
http://www.mediafire.com/file/9ebvk9ek11knbz1/HD+su+dung+nhanh+SF200.doc
1. Đăng mới cho nhân viên trên đầu đọc
-          Đăng ký vân tay cho nhân viên: Ấn và giữ phím “M/à” à User Mngà ok à New User à ok à Cửa sổ “ New User “
-          Trong cửa sổ “New User”
+ Chọn ID No.                                        
 + Chọn PWD để đăng ký mật mã
 + Chọn Purview để thay đổi phân quyền
 + Chọn FP để chọn đăng ký vân tay
2. Thay đổi thông tin, đăng ký bổ sung vân tay, thay đổi mật mãcho nhân viên trên đầu đọc
-          Ấn và giữ phím “M/à” à User Mngà ok à Search User à ok à Cửa sổ “Search User “ để tìm ID nhân viên cần thay đổi à Edit để thay đổi
-          Trong cửa sổ “ Edit “
+ Chọn PWD để đăng ký mật mã
+ Chọn Purview để thay đổi phân quyền
+ Chọn FP để chọn đăng ký vân tay
3. Xóa nhân viên trên đầu đọc.
-          Ấn và giữ phím “M/à” à User Mngà ok à Search User à ok à Cửa sổ “Search User “ để tìm ID nhân viên cần thay đổi à Edit để thay đổi
-          Trong cửa sổ “ Edit “ chọn Del User để xóa
4. Thay đổi địa chỉ IP của thiết bị:
Ấn và giữ phím “M/à” à Commà ok à Network à ok à chọn IP Address để thay đổi địa chỉ IP