​HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THẺ & MẬT MÃ MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO ZK SOFTWARE SC-103

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THẺ & MẬT MÃ MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO ZK SOFTWARE SC-103
 Link dowload : 
http://www.mediafire.com/file/xo64hair0yyhn6a/HD+su+dung+nhanh+ZK+SC+103.doc
1. Đăng ký người dùng:
- Đăng ký thẻ nhân viên:
Menu à xác nhận quản trị (nếu có)àQ.l nguoi dungàOkàD.ki nguoi dung àOk à Dang ki the à OK à Đặt ID cho nhân viên à cho thẻ vào quétàOkàOK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký thẻ mới thì nhấn “OK”  và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không thì nhấn “ESC”
- Đăng ký mật mã:
Menu à xác nhận quản trị (nếu có)àQ.l nguoi dungàOkàD.ki nguoi dung àOk à Dang mat ma à OK à Đặt ID cho nhân viênà Okà nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) ànhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) à OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”
-  Đăng ký cả mật mã và thẻ:
Menu à xác nhận quản trị (nếu có)àQ.l nguoi dungàOkàD.ki nguoi dung àOk à Reg Card&Pwd  à OK à Đặt ID cho nhân viênà cho thẻ vào quẹt à Okà nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) ànhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) à OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, đặt mật mã nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”.
2. Đăng ký Quản trị thiết bị:
- Đăng ký thẻ quản trị:
Menu à xác nhận quản trị (nếu có)àQ.l nguoi dungàOkàDang ki quan tri àOk à Dang ki the à OK àChọn quyền cho người quản trị àOK à Đặt ID cho quản trị à cho thẻ vào quétàOkàOK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký thẻ mới thì nhấn “OK”  và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không thì nhấn “ESC”
- Đăng ký mật mã:
Menu à xác nhận quản trị (nếu có)àQ.l nguoi dungàOkàDang ki quan tri àOk à Dang mat ma à OK àChọn quyền cho người quản trị à OK à Đặt ID cho nhân viênà Okà nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) ànhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) à OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”
- Đăng ký cả mật mã và thẻ:
Menu à xác nhận quản trị (nếu có)àQ.l nguoi dungàOkà Dang ki quan tri àOk à Reg Card&Pwd  à OK à Chọn quyền cho người quản trị à Đặt ID cho quản trị à cho thẻ vào quẹt à Okà nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) ànhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) à OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, đặt mật mã nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”.
- Lưu ý: cấp độ phân quyền từ cao tới thấp: “Quan tri, giam sat, nguoi dung”. Phân quyền cấp thấp hơn không xóa được phân quyền cấp cao hơn.
3. Xóa bỏ nhân viên:
MenuàXác nhận quản trị (bằng thẻ hoặc mật mã nếu có) àQ.l nguoi dungà OK àXoa boàOkà Nhập ID cần xóaà Ok
4. Thay đổi quyền quản trị thiết bị:Thiết bị đã đăng ký quản trị thì không thể xóa quyền quản trị mà chỉ có thể thêm quyền quản trị trực tiếp trên thiết bị. Muốn xóa quản trị thì phải thao tác trên phần mềm.
5. Thay Đổi Địa chỉ IP Trên đầu đọc:Menuà xác nhận quản trị (nếu có) àTuy chinhàOkàChonCongàDia chi IPàOk à nhập địa chỉ IP và OK để lưu lại.