HƯỚNG DẪN ĐĂNG VÂN TAY & MẬT MÃ MÁY CHẤM CÔNG ZK k14

HƯỚNG DẪN ĐĂNG VÂN TAY & MẬT MÃ MÁY CHẤM CÔNG ZK k14
Link dowload: 
http://www.mediafire.com/file/eqnw481otnht1sw/HD+su+dung+nhanh+k14.doc

1. Đăng mới cho nhân viên trên đầu đọc
-          Đăng ký vân tay cho nhân viên: Menu ( Ấn và giữ phím M/ok )à Người dùngà ok à Thêm N.V à ok à Cửa sổ “ Nhân viên mới “
-          Trong cửa sổ “ Nhân viên mới “
+ Chọn ID
                                          + Đăng ký vân tay để đăng ký vân tay
                                          + Đăng ký mật mã để đăng ký mật mã
                                          + Đăng ký thẻ để đăng ký thẻ
                                          + Chọn B.phận để chon bộ phận trong Công ty (nếu có)
                                          + Chọn Quyền và di chuyển sang phải, trái để chọn phân quyền
2. Thay đổi thông tin, đăng ký bổ sung vân tay, thay đổi mật mã, thẻ cho nhân viên trên đầu đọc
-          Ấn và giữ phím M/ok à Người dùngà ok à Q.lý N.V à ok à Hiện ra cửa sổ và tìm ID cần sửa (nhấn số 1 vào giao diện tìm ID) rồi nhấn ok
-          Trong cửa sổ “ Sửa thông tin nhân viên “
                                    + Đăng ký vân tay để đăng ký thêm vân tay, chọn chế độ ghi đè (OK) hoặc thêm vân tay
(ESC
                                         + Đăng ký mật mã để đăng ký mật mã
                                          + Đăng ký thẻ để đăng ký thẻ
                                          + Chọn B.phận để chon bộ phận trong Công ty (nếu có)
                                          + Chọn Quyền và di chuyển sang phải, trái để chọn phân quyền
Nhấn ESC để thoát  và nhấn OK để lưu lại
3. Xóa nhân viên trên đầu đọc.
-          Ấn và giữ phím M/ok à Người dùngà ok à Q.lý N.V à ok à Hiện ra cửa sổ và tìm ID cần xóa (nhấn số 1 vào giao diện tìm ID) rồi nhấn phím “0” để xóa.
4. Thay đổi địa chỉ IP của thiết bị:
Ấn và giữ phím M/okà Hệ thống àok à Thông tin à nhập địa chỉ IP cho máy à ok để xác nhận
5. Lấy dữ liệu qua cổng USB:
Ấn và giữ phím M/okà Ql d.liệu àok à tải dữ liệu chấm công.